§ 1

Nazwa, dane rejestracyjne, pieczęcie oraz siedziba Pracowni

 

 • Pracownia nosi pełną nazwę: Pracownia Edu- Rozwoju INSPIRE dr Katarzyna Matwiejczyk
 • Organem założycielskim i prowadzącym Pracownię jest dr Katarzyna Matwiejczyk zwana dalej Dyrektorem Pracowni
 • NIP: 5832910181 REGON: 368338231
 • Główną siedzibą Pracowni jest lokal mieszczący się przy ul. Generała Mariusza Zaruskiego 10b/1 w Gdyni
 • Pracownia Edu- Rozwoju INSPIRE dr Katarzyna Matwiejczyk działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pracownia używa pieczęci:

PRACOWNIA EDU-ROZWOJU INSPIRE

dr Katarzyna Matwiejczyk

NIP: 58-329-101-81 REGON:368-338-231

tel. 693-854-626 biuro@pracowniainspire.pl

WWW.pracowniainspire.pl

 

dr Katarzyna Matwiejczyk

PRACOWNIA EDU-ROZWOJU INSPIRE

Gen. Zaruskiego 10b/1 GDYNIA

katarzyna.matwiejczyk@pracowniainspire.pl

tel. 693-864-626

Dane rejestracyjne Pracowni:

 

Rejestr:

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data wpisu do rejestru ewidencji:

2017-09-25

Data powstania:

2017-09-25

Data wpisu do Regon:

2017-09-25

Data rozpoczęcia działalności:

2017-10-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny:

MINISTER ROZWOJU

Forma własności:

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 • Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie szkoleń oraz warsztatów szkoleniowych
 • Szkolenie odbywa się w oparciu o ramowe plany szkolenia, obowiązujące dokumentacje programowe lub innowacyjne założenia szkoleniowe i doskonalące
 • Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z podaniem ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych oraz miejscem i datą przeprowadzenia szkolenia
 • Szkolenie nauczycieli/ Rad Pedagogicznych jest prowadzone tylko i wyłącznie przez czynnych nauczycieli dyplomujących się przynajmniej stopniem nauczyciela mianowanego oraz ukończeniem doskonalenia w zakresie prowadzonego szkolenia
 • Szkolenia pracowników firm prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych trenerów, coachów, jobcoachów, mediatorów, szkoleniowców dyplomujących się odpowiednimi dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami

§ 3

Cele Pracowni

.

 • Celem Pracowni jest zapewnienie firmom, instytucjom oraz innym osobom kompleksowych usług szkoleniowych, doradczych, mediacyjnych, coachingowych oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, doskonalenia w wybranych zakresach
 • Celem Pracowni jest szkolenie nauczycieli, Rad Pedagogicznych w zakresie podanych modułów szkoleń przewidzianych i zaprojektowanych zgodnie z zasadami doskonalenia zawodowego nauczycieli z zapewnieniem najwyższej jakości szkoleń
 • Celem Pracowni jest doskonalenie pracy szkoleniowej poprzez nieustanną ewaluację modułów szkoleniowych, programów szkoleń

 

§ 4


Pracownia realizuje następujące zadania:

 • Organizacja szkoleń w formach pozaszkolnych na różnych poziomach.
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia / rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych, osobistych, pracowniczych, a w szczególności wychowawczych, dydaktycznych, pedagogicznych, metodycznych nauczycieli na różnych poziomach edukacji
 • Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry trenerskiej, posiadającej doświadczenie oraz umiejętności pedagogiczne, a także reprezentujących wysoki poziom kultury osobistej i posiadanych kompetencji oraz kwalifikacji
 • Nadzorowanie rozwoju kadry trenerskiej poprzez organizowanie doszkalania, superwizji, sesji coachingowych.
 • Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy
 • Opracowywanie profesjonalnych materiałów dydaktycznych spełniających najwyższe standardy i odpowiadających na potrzeby uczestników szkolenia

 

§ 5
Szkolenia są prowadzone w formie aktywnej doszkalającej nauczycieli oraz pracowników innych firm w następujących modułach tematycznych :

 

 1. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie zmianą
 2. Komunikacja w zespole, komunikacja z klientami, komunikacja w szkole i przedszkolu
 3. Motywacja, wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem
 4. Narzędzia coachingowe i projektowe - elementy desing thinking
 5. Mediacje i negocjacje- rozwiązywanie konfliktów
 6. Przywództwo - kompetencje menadżerskie, liderskie

 

 1. Caoching kariery i doradztwo zawodowe w firmie i placówce oświatowej
 2. Kompetencje kluczowe

9) Zarządzanie projektami edukacyjnymi, projektowanie sytuacji edukacyjnych

10) Umiejętności trenerskie, zarządzanie zespołem- team building

11) Prowadzenie debat oksfordzkich, umiejętności oratorskie

12) Umiejętności interpersonalne, radzenie sobie ze stresem, budowanie własnej samooceny

13) Storytelling, myślenie wizualne

14) Edukacja przyszłości

15) Trening zachowań wobec agresji

16) Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

17) Praca metodą projektów

18) Promocja placówek oświatowych w środowisku lokalnym

19) Procesy grupowe

20) Ewaluacja działań własnych

 

 

§ 6

 

 • Organem decyzyjnym Pracowni jest dyrektor Pracowni. Do zadań dyrektora należy:

 

 1. Ustalanie zagadnień i celów szkoleń.
 2. Ustalenie zakresu merytorycznego modułów szkoleniowych.
 3. Dobór metod szkoleniowych mających zrealizować cele szkoleniowe.
 4. Promocja Pracowni oraz kontakty z klientami
 5. Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 6. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji Pracowni

 

§ 8


Prowadzenie rozliczeń finansowych Pracowni należy do obowiązków Dyrektora Pracowni

 

§ 9

Prawa i obowiązki trenerów

 

 • Obowiązkiem trenerów jest dołożenie wszelkiej staranności w przygotowaniu szkolenia, realizacji szkolenia oraz udzieleniu wsparcia poszkoleniowego uczestnikom szkolenia
 • Zachowania wszelkich zasad profesjonalnej obsługi szkolenia
 • Reprezentowania wysokiej kultury osobistej, przygotowania merytorycznego oraz kwalifikacji i kompetencji w zakresie prowadzonego szkolenia potwierdzonych stosownymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami

§ 10

Prawa i obowiązki uczestników szkoleń

 

 1. Uczestnicy mają prawo i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach.
 2. Uczestnicy mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy.
 3. Uczestnicy maja prawo do uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia, a także uzyskania materiałów szkoleniowych
 4. Uczestnicy mają prawo do uzyskania wsparcia poszkoleniowego
 5. Uczestnicy maja prawo do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura Pracowni

 

§ 11

Dokumentacja Pracowni


Dokumentację Pracowni stanowią:

 1. Programy proponowanych szkoleń.
 2. Rejestr wydanych wcześniej zaświadczeń.
 3. Dokumentacja finansowo – księgowa.

 

§ 12

Finansowanie działalności Pracowni


Formy finansowania działalności szkoleniowej to:

 1. Opłaty wnoszone przez stronę zamawiającą szkolenie
 2. Opłaty wnoszone przez uczestników szkoleń
 3. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez właściciela Pracowni z innymi podmiotami

 

§ 13

Zmiany w statucie

 

Do zmian niniejszego statutu uprawniony jest wyłącznie dyrektor Pracowni

§ 14

 

 • Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia
 • Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 01 stycznia 2019 roku.

http://www.firrip.com.pl/images/ods.gif

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

Pracowni Edu- Rozwoju INSPIRE dr Katarzyna Matwiejczyk z siedzibą w Gdyni zwanej dalej Pracownią

(uchwalony w dniu 01.01. 2019 r.)