Mediacje w szkole/przedszkolu

 

 

 

Oferujemy wsparcie w sytuacja konfliktowych w szkole/przedszkolu w postaci mediacji, które prowadzone są przez zawodowego mediatora, coacha i doświadczonego pedagoga dr Katarzynę Matwiejczyk.

 

Proponujemy skorzystanie z usługi mediacyjnej w sytuacji, gdy w placówce pojawia się konflikt (między pracownikami, pracownikiem i pracodawcą, dyrektorem/nauczycielami a rodzicami), którego strony nie są w stanie same rozwiązać, a uciekanie się do sądowego rozwiązania sporu jest ostatecznością.

 

 

Kilka słów o mediacji…

Jest to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej.

 

Koszty mediacji, miejsce mediacji, ilość spotkań mediacyjnych jest ustalana indywidualnie.